Na czym polega przedawnienie?


Przedawnienie to jedna z podstawowych zasad prawa cywilnego. Na czym tak naprawdę polega i jak wykorzystać je na swoją korzyść?

Upływ okresu przedawnienia wpływa na możliwość dochodzenia roszczenia. Nie ma natomiast znaczenia dla istnienia samego prawa, które dalej istnieje, z tymże już bez możliwości przymusowej egzekucji jego wykonania. Roszczenie takie przybiera postać tzw. roszczenia niezupełnego. Tym samym dłużnik, który po upływie okresu przedawnienia spełni dane świadczenie, nie ma prawa żądać jego zwrotu. Jak wyjaśnia adwokat Wojciech Rudzki dotyczy to nawet przypadku, w którym dłużnik nie był świadomy upływu okresu przedawnienia podczas realizacji swojego zobowiązania.

Najogólniej rzecz biorąc, pojęcie roszczenia z art. 117 KC oznacza możliwość żądania przez uprawnionego określonego zachowania się zobowiązanego. Należy mieć na uwadze, że przedmiotem przedawnienia są jedynie cywilne roszczenia majątkowe. Regulacja ta ma za zadanie eliminować stan niepewności prawnej, w sytuacji gdy osoba uprawniona przez bardzo długi czas nie realizuje swojego roszczenia. Równocześnie art. 117 ma mobilizować wierzyciela do szybkiego egzekwowania swoich roszczeń, w czym może być przydatna pomoc adwokata.

Instytucja przedawnienia z art. 117 KC i następnych ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie ma możliwości wyłączenia jej stosowania na podstawie umowy stron. Jak wyjaśnia adwokat Wojciech Rudzki z kancelarii adwokackiej w Krakowie, strony umowy nie mogą również samodzielnie modyfikować terminów przedawnienia oraz początku jego biegu, a także decydować o skutkach przerwania tegoż biegu lub jego zawieszenia. Nie jest również możliwe stosowanie tej instytucji do roszczeń, które zgodnie z art. 117 KC przedawnieniu nie podlegają. Takie postanowienia umowne są z mocy ustawy nieważne.

Do praw majątkowych należą wszystkie te prawa, których przedmiotem są rzeczy. Prawami majątkowymi są również wierzytelności, jeżeli przedmiotem zachowania (świadczenia) dłużnika są składniki jego majątku. Także prawa na dobrach niematerialnych zawierają w sobie elementy majątkowe (np. autorskie prawa majątkowe, prawo z patentu). Do praw o charakterze majątkowym zalicza się również te prawa rodzinne, które dotyczą majątku stron stosunków prawnorodzinnych (np. prawo do alimentacji czy prawo do zwrotu nakładów poniesionych przez jednego małżonka na majątek osobisty drugiego małżonka). W razie wątpliwości, co do tego, czy dane prawo ma charakter prawa majątkowego warto skorzystać z porady kancelarii adwokackiej.

Przedawnieniu, na gruncie art. 117 KC, nie podlegają: roszczenia cywilnoprawne, które nie mają charakteru cywilnoprawnego; uprawnienia cywilnoprawne innej postaci niż roszczenia oraz roszczenia niemajątkowe, chyba że roszczenia takie zmierzają do zaspokojenia majątkowego interesu uprawnionego. Jak informuje nas adwokat, przedawnienie nie ma zastosowania do roszczeń procesowych ani do tych osobistych. Roszczeniami, które nie ulegają przedawnieniu pomimo ich majątkowego charakteru, są: roszczenie windykacyjne dotyczące nieruchomości, roszczenie negatoryjne przysługujące właścicielowi nieruchomości, roszczenie przysługujące współwłaścicielom o zniesienie współwłasności. To ostatnie roszczenie nie ulega przedawnieniu, niezależnie od tego, czy dotyczy rzeczy ruchomej, czy też nieruchomości.

 Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 27 Czerwca 2017

Podziel się