Przewodnik po małopolsce

Rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem jest leśnym rezerwat przyrody, położonym w gminie Łososina Dolna, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim. Jego powierzchnia wynosi 67,74 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 21 października 1961 roku. Rezerwat ten obejmuje południowo-wschodnie partie Białowodzkiej Góry z zespołami buczyny karpackiej i grądu,...

więcej

Rezerwat przyrody Biała Góra jest rezerwatem z kategorii stepowych. Znajduje się na terenie gminy Kozłów, w powiecie miechowskim, w województwie małopolskim, niedaleko Pogwizdowa. Jego powierzchnia wynosi 10,46 ha. Teren jest chroniony od 1955 roku roku jako rezerwat przyrody Biała Góra. Rezerwat Biała Góra jest jednym z cenniejszych obszarów, który obejmuje zachodnie zbocze kredowego...

więcej

Rezerwat przyrody Bembeńskie należy do kategorii rezerwatów leśnych, wodnych i florystycznych. Położony jest na gruntach wsi Podwilk, znajdujacej się w gminie Jabłonka, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim. Całość obszaru rezerwatu Bembeńskie stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Nowy Targ. Zgodnie z aktem powołującym rezerwat celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych,...

więcej

Rezerwat przyrody Barnowiec jest rezerwatem położonym w miejscowości Barnowiec. Jest to obszar gminy Łabowa znajdującej się w powiecie nowosądeckim w województwie małopolskim. Znajduje się na wschodnich stokach Sokołowskiej Góry w Paśmie Jaworzyny Beskidu Sądeckiego. Rezerwat przyrody Barnowiec należy do kategorii rezerwatów leśnych i położony jest na skalistym, osuwiskowym stoku. Potrzebę ochrony tego obszaru...

więcej

Rezerwat przyrody Baniska to rezerwat, który położony jest na terenie miejscowości Roztoka Ryterska w gminie Rytro w województwie małopolskim. Znajduje się w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim, na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Utworzony został w 1922 roku. W przeciągu dziesięcioleci stopniowo powiększana była jego powierzchnia i obecnie wynosi 141,96 ha. Rezerwat znajduje się na wysokości 775-1035 m n.p.m....

więcej

Rezerwat przyrody w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.[1] (art. 13 ust. 1) - "obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami...

więcej
Park krajobrazowy Pasma Brzanki powstał w listopadzie 1995 roku, a jego całkowita powierzchnia wynosi 15 278 ha. Swoim zasięgiem obejmuje Wschodnią część Pogórza Ciężkowickiego pomiędzy dolinami Wisłoki (granica wschodnia) i Białej (granica zachodnia). W województwie małopolskim leży na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski, natomiast w województwie podkarpackim leży na terenie...

więcej

Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy powstał w kwietniu 1997 roku i umiejscowiony jest w północno – wschodniej części województwa małopolskiego, obejmując także fragment Pogórza Wiśnickiego. Powierzchnia Parku to 14 311 ha, a jego granice biegną wzdłuż granic administracyjnych gmin Nowy Wiśnicz i Lipnica Murowana (powiat bocheński). Obszar został objęty ochroną przede wszystkim ze względu na...

więcej

Park Krajobrazowy Beskidu Małego utworzony został w 1998 roku. Powierzchnia Parku wynosi łącznie 25 770 ha. Po reformie administracyjnej w 1999 r. część Parku Krajobrazowego Beskidu Małego (9230 ha) znalazła się w województwie małopolskim, a pozostała część w województwie śląskim. Beskid Mały jest pasmem górskim będącym częścią Beskidów Zachodnich. Obejmuje obszar o długości około 30 km i szerokości 10-15 km....

więcej

Popradzki Park Krajobrazowy jest jednym z najstarszych parków krajobrazowych na terenie Karpat. Utworzony został w 1987 roku. Łączna powierzchnia Parku wynosi 54 000 ha, Rozciąga się on na terenie Beskidu Sądeckiego z jego dwoma pasmami (Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej) oraz obejmuje także położoną w granicach naszego kraju część Gór Czerchowskich. Około 70 % powierzchni stanowią lasy (z czego lasy niepaństwowe zajmują 20%)....

więcej

Rudniański Park Krajobrazowy umiejscowiony jest w południowej części Garbu Tenczyńskiego i leży na terenie trzech gmin: Alwernia, Czernichów i Krzeszowice. Jego łączna powierzchnia wynosi 5813,9 ha. Park obejmuje następujące kompleksy leśne: Las Orlej, Czarny Las oraz drzewostany pomiędzy Kamieniem a Kwaczałą, a także fragment malowniczej doliny potoku Rudno, od której pochodzi nazwa parku. W obrębie Runiańskiego Parku...

więcej

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd położony jest na obszarze dwóch województw - małopolskiego i śląskiego i rozciąga się od Częstochowy w kierunku południowo-wschodnim aż do Olkusza. W granicach województwa małopolskiego (gminy - Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom) obszar parku wynosi 12842,2 ha. Nazwa parku wywodzi się od "Orlich Gniazd", czyli średniowiecznych warownych zamków, które w dużej...

więcej

Dłubniański Park Krajobrazowy położony jest na granicy Wyżyny Krakowskiej i Wyżyny Miechowskiej na terenie 6 gmin: Gołcza, Iwanowice, Michałowice, Skała, Trzyciąż, Zielonki. Rozciąga się od Dziekanowic w kierunku północnym i północno - zachodnim do wsi Trzyciąż. Jego powierzchnia wynosi 10959,6 ha. Nazwa parku wywodzi się od rzeki Dłubni, której dolina biegnie od północy na południe przez cały obszar parku. W...

więcej

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie jest obszarem o powierzchni 20686,1 ha i jest położony na terenie 9 gmin: Bukowno, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Michałowice, Olkusz, Trzebinia, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. Rozciąga się od Michałowic w kierunku północno-zachodnim do Bukowna. Ze względu na dużą rozległość obszaru parku jest on jednym z najbardziej zróżnicowanych pod kątem rzeźby terenu spośród...

więcej

Tenczyński Park Krajobrazowy to obszar o powierzchni 13658,1 ha. Położony jest na terenie dziewięciu gmin: Alwernia, Babice, Chrzanów, Kraków, Krzeszowice, Liszki, Trzebinia, Wielka Wieś i Zabierzów. Zasięg Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego obejmuje Garb Tenczyński (od którego pochodzi nazwa parku) wraz z ważniejszymi kompleksami leśnymi, czyli: Puszczą Dulowską, Lasem Zwierzyniec, drzewostanami pomiędzy...

więcej

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy to obszar o łącznej powierzchni 6415,5 ha. Umiejscowiony jest na terenie trzech gmin: Kraków, Liszki i Czernichów. Obejmuje on fragment malowniczej doliny Wisły na odcinku Kraków - Ściejowice wraz z trzema  ważniejszymi kompleksami leśnymi: Laskiem Wolskim oraz drzewostanami w okolicach Tyńca i Czernichowa. Nazwa Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego wywodzi się od...

więcej

Obszar Jurajskich Parków Krajobrazowych, którego łączna powierzchnia wynosi 70 375 ha, wraz z otuliną (wydzielony obszar ochronny wokół chronionego przyrodniczo terenu) i Ojcowskim Parkiem Narodowym, jest największym w Polsce terenem, który podlega ochronie.   W skład Jurajskich Parków Krajobrazowych wchodzi 6 parków, położonych na zachód i północ od Krakowa, a są to: -...

więcej

Informacje ogólne dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego będą wstępem do serii szczegółowych artykułów o Parkach Krajobrazowych utworzonych w Małopolsce. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego jest jednostką budżetową samorządu Województwa Małopolskiego powstałą 30 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Zespołu Jurajskich...

więcej

Rezerwat krajobrazowy Biała Woda umiejscowiony jest w gminie Szczawnica, w miejscowości Jaworki na terenie pasma górskiego Pieniny (rozciągającego się w południowej Polsce i północnej Słowacji, stanowiącego najwyższą część długiego porozdzielanego pasa skałek wapiennych), w ich części zwanej Małymi Pieninami. Utworzony został w 1963 roku, a jego powierzchnia wynosi 33,71 ha. Nadzór nad nim sprawuje zarząd...

więcej

Biecz to miasto położone w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim.  Usytuowane na wzgórzach, otoczone murami i basztami ochronnymi, kuszące licznymi zabytkami,  niczym wehikuł czasu przeniesie każdego w czasy dawnego średniowiecza. Miasto jest związane z wieloma legendami, a jego  odwiedziny to gwarancja niezapomnianego spotkania z historią, sztuką i tradycją.

więcej